Informació per a tutors acadèmics

A continuació es detalla informació d’interès per als tutors acadèmics:

Requisits i funcions del tutor
Drets i deures del tutor acadèmic
Drets i deures de l’estudiant
L’avaluació de pràctiques
Sol·licitud de reconeixement de pràctiques tutelades
Guia per a la generació de certificats per a tutors acadèmics
Avaluació i certificació de pràctiques en absència del tutora acadèmic
Informació d’interès per a responsables d’Unitats Organitzatives (directors de departament, degans, directors d’escola …)

1. Requisits i funcions dels tutors

Per a les pràctiques curriculars el tutor haurà de ser professor de la UMH, amb preferència de la pròpia facultat, escola o centre universitari en el qual es trobe matriculat l’estudiant i, en tot cas, afí a l’ensenyament a la qual es vincula la pràctica. En el cas de les pràctiques extracurriculars, el tutor acadèmic serà preferentment un professor de la universitat que imparteix docència en la mateixa branca de coneixement de l’ensenyament cursada.

La figura del tutor acadèmic és de gran importància, en ser la persona que avalua l’aprofitament acadèmic de la pràctica proposada. Les instruccions que se’ls dóna als estudiants és que contacten amb ells abans de generar la documentació i així consensuar el programa formatiu a desenvolupar en la pràctica.

Durant la realització de les pràctiques el tutor vetllarà pel normal desenvolupament del projecte formatiu, garantint la compatibilitat de realització de les pràctiques amb les obligacions acadèmiques, formatives i de representació i participació dels estudiants.

A la finalització de la pràctica, si el tutor considera que s’han assolit els objectius formatius, emetrà un certificat a l’alumne. Aquest certificat es pot emetre després de la finalització de la pràctica, a través del seu accés personalitzat del web de la UMH, en l’apartat “Pràctiques i ocupació”, opció “Pràctiques tutelades”.

2. Drets i deures del tutor acadèmic

El tutor acadèmic tindrà els següents drets:

 • Al reconeixement efectiu de la seva activitat acadèmica en els termes que estableixi la universitat, d’acord amb la seva normativa interna.
 • A ser informat sobre la normativa que regula les pràctiques externes així com del Projecte Formatiu i de les condicions sota les que es desenvoluparà l’estada de l’estudiant a tutelar.
 • Tenir accés a l’entitat per al compliment dels fins propis de la seva funció.
 • Així mateix, tindrà els següents deures:
 • Vetllar pel normal desenvolupament del Projecte Formatiu, garantint la compatibilitat de l’horari de realització de les pràctiques amb les obligacions acadèmiques, formatives i de representació i participació de l’estudiant.
 • Fer un seguiment efectiu de les pràctiques, coordinant-se per a això amb el tutor de l’entitat col·laboradora i vistos, si escau, els informes de seguiment.
 • Autoritzar les modificacions que es produeixin en el Projecte Formatiu.
 • Dur a terme el procés avaluador de les pràctiques de l’estudiant tutelat.
 • Guardar confidencialitat en relació amb qualsevol informació que conegui com a conseqüència de la seva activitat com a tutor.
 • Informar a l’Observatori Ocupacional de les possibles incidències sorgides.
 • Supervisar, i si s’escau sol·licitar, l’adequada disposició dels recursos de suport necessaris per assegurar que els estudiants amb discapacitat realitzin les seves pràctiques en condicions d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal.

3. Drets i deures dels estudiants

urant la realització de les pràctiques acadèmiques externes, els estudiants tindran els següents drets:

 • A la tutela, durant el període de durada de la corresponent pràctica, per un professor de la universitat i per un professional que presti serveis a l’empresa, institució o entitat on es realitzi la mateixa.
 • A l’avaluació d’acord amb els criteris establerts per la Universitat.
 • A l’obtenció d’un informe per part de l’entitat col·laboradora on ha realitzat les pràctiques, amb menció expressa de l’activitat desenvolupada, la durada i, si escau, el seu rendiment.
 • A percebre, en els casos en què així s’estipule, l’aportació econòmica de l’entitat col·laboradora, en concepte de borsa o ajuda a l’estudi.
 • A la propietat intel·lectual i industrial en els termes que estableix la legislació reguladora de la matèria.
 • A rebre, per part de l’entitat col·laboradora, informació de la normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals.
 • A complir amb la seva activitat acadèmica, formativa i de representació i participació, prèvia comunicació amb antelació suficient a l’entitat col·laboradora.
 • A disposar dels recursos necessaris per a l’accés dels estudiants amb discapacitat a la tutela, a la informació, a l’avaluació i al propi acompliment de les pràctiques en igualtat de condicions.
 • A conciliar, en el cas dels estudiants amb discapacitat, la realització de les pràctiques amb aquelles activitats i situacions personals derivades o connectades amb la situació de discapacitat.
 • Aquells altres drets que preveu la normativa vigent i / o en els corresponents convenis de cooperació educativa subscrits per la Universitat i, si escau, l’entitat gestora de pràctiques vinculada a l’acarona, amb l’entitat col·laboradora.

4. Així mateix, durant la realització de les pràctiques acadèmiques externes, els estudiants han d’atendre el compliment dels següents deures

 • Complir la normativa vigent relativa a pràctiques externes establerta per la universitat.
 • Conèixer i complir el Projecte Formatiu de les pràctiques seguint les indicacions del tutor assignat per l’entitat col·laboradora sota la supervisió del tutor acadèmic de la universitat.
 • Mantenir contacte amb el tutor acadèmic de la universitat durant el desenvolupament de la pràctica i comunicar-li qualsevol incidència que pugui sorgir en el mateix, així com fer entrega dels documents i informes de seguiment intermedi i la memòria final que li siguin requerits.
 • Se a l’entitat col·laboradora que es tracti en la data acordada, complir l’horari previst en el projecte educatiu i respectar les normes de funcionament, seguretat i prevenció de riscos laborals de la mateixa.
 • Desenvolupar el Projecte Formatiu i complir amb diligència les activitats acordades amb l’entitat col·laboradora d’acord amb les línies establertes en el mateix.
 • Elaborar la memòria final de les pràctiques i, si escau, l’informe intermedi.
 • Guardar confidencialitat en relació amb la informació interna de l’entitat col·laboradora i guardar secret professional sobre les seves activitats, durant la seva estada i finalitzada aquesta.
 • Mostrar, en tot moment, una actitud respectuosa cap a la política de l’entitat col·laboradora, salvaguardant el bon nom de la universitat a la qual pertany.
 • Qualsevol altre deure que preveu la normativa vigent i / o en els corresponents convenis de cooperació educativa subscrits per la Universitat i, si escau, l’entitat gestora de pràctiques vinculada a la mateixa, amb l’entitat col·laboradora.

5. L’avaluació de pràctiques

El tutor acadèmic avaluarà les pràctiques desenvolupades de conformitat amb els procediments que estableixi la universitat, emplenant el corresponent informe de valoració. A la finalització de la pràctica, si considera que s’han assolit els objectius formatius, emetrà un certificat a l’alumne. Aquest certificat es pot emetre després de la finalització de la pràctica, a través del seu accés personalitzat del web de la UMH, en l’apartat “Pràctiques i ocupació”, opció “Pràctiques tutelades”.

6. Sol·licitud de reconeixement de pràctiques tutelades

El tutor acadèmic pot sol·licitar certificació de les pràctiques tutelades amb anterioritat a la pàgina web: https://observatorio.umh.es/solicitud-certificado-de-tutor/

[Facebook] [Google] [Twitter]