Modificar condiciones práctica actual (adenda)

Instruccions per a l’emplenament

Per a documentar alguna modificació d’una pràctica que estigues realitzant has d’emplenar una addenda. L’addenda és un document que es realitza una vegada està signat l’annex per les tres parts (Universitat, empresa i estudiant), per a introduir modificacions en el mateix.

 • Pot utilitzar-se per a qualsevol canvi, excepte per a ampliar el període de pràctiques, que haurà de realitzar-se renovant les pràctiques amb un nou annex.
 • Emplena-ho a ordinador (no es tramitarà documentació amb bolígraf)
 • Dades incompletes, o erronis, poden donar lloc a la no tramitació
 • Emplene només els apartats que desitja modificar.
 • Emplene els buits en gris segons el tipus de canvi que vulga formalitzar
 • Indique en la columna “Dada anterior” les dades originals recollits en l’annex que es va tramitar en el seu moment.
 • Indique en la columna “Nou dada” els nous valors que regiran el funcionament de la pràctica des del moment de gestió del document
 • Ha d’indicar que epígrafs desitja modificar en la deixant el valor “SI” o “NO” per a cada cas
 • Quan es varie el nombre total d’hores de la pràctica haurà d’indicar-se el total d’hores que es va acordar inicialment i el total d’hores després del canvi.
  L’addenda ha d’imprimir-se per triplicat(igual que els annexos), i hauran de signar-se en original per l’empresa, incloent el segell d’aquesta, i per l’estudiant.
 • Una vegada aconseguides les signatures i segell, les tres còpies han de remetre’s a l’Observatori Ocupacional personalment, per correu intern o per correu ordinari.

L’addenda ha d’imprimir-se per triplicat (igual que els annexos), i hauran de signar-se en original per l’empresa, incloent el segell d’aquesta, i per l’estudiant. Una vegada aconseguides les signatures i segell, les tres còpies han de remetre’s

L’addenda ha d’imprimir-se per triplicat(igual que els annexos), i hauran de signar-se en original per l’empresa, incloent el segell d’aquesta, i per l’estudiant. Una vegada aconseguides les signatures i segell, les tres còpies han de remetre’s a l’Observatori Ocupacional personalment, per correu intern o per correu ordinari.

Consideracions:

CAPÇALERA: Has d’indicar les dades de l’annex, comprova el document original de la pràctica i còpia les dades que falten en aquesta plantilla.

ADDENDA A l’ANNEX Núm.       DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE Nom empresa I LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D’ELX PER A PROGRAMES DE COOPERACIÓ EDUCATIVA de data Data conveni

Nom de l’estudiant, ha d’identificar a continuació el nom de l’estudiant i el de l’entitat:

Mitjançant la present Addenda, les parts signants acorden una modificació de les condicions de la pràctica que està realitzant el/la estudiant Cognoms i nomene estudiant en l’entitat Nom entitat.

(A) Canvis de període: no es permet modificacions de pràctiques per a canviar la data d’inici de les pràctiques amb caràcter retroactiu.
(A) Canvis de període: La data de fi no excedirà la data de fi de curs acadèmic en el qual es van iniciar les pràctiques (30 de setembre)
(A) Canvis de període: En cas d’escurçar el període de pràctiques i que l’empresa haja abonat el segur i les despeses administratives d’algun mes en què no vages a realitzar pràctiques, podrà sol·licitar la devolució de l’import corresponent adjuntant el justificant de l’ingrés, l’addenda i un número de compte on desitge que se li ingresse l’import.
(B) Horaris: No es permeten amb caràcter general horaris que impliquen més de 8 hores diàries o 40 setmanals.
(C) Canvis de bossa d’ajuda econòmica a l’estudiant, si la pràctica passa a dotar-se de qualsevol quantitat econòmica dinerària o en espècie, procedirà l’alta en la Seguretat Social com assimilat a treballador per compte d’altri. En aquests casos el procediment serà finalitzar anticipadament l’annex amb pràctiques no remunerades i generar un nou annex de pràctiques amb la quantitat a aportar per l’entitat. Més informació sobre pràctiques remunerades en: https://observatorio.umh.es/empresas/informacion/informacion-fiscal-y-tributaria-solo-para-el-caso-de-practicas-remuneradas-a-estudiantes/
(D) (E) Canvis de tutor. Les variacions de les persones vinculades a la tutorització de les pràctiques han de detallar-se perquè els tutors puguen comunicar-se en un moment donat i poder remetre’ls els informes i requeriments per a l’avaluació d’aquestes.
(F) La modificació de tasques, haurà de ser conforme amb els estudis que estiga matriculat l’estudiant.
(G) La tipologia de canvis “altres”, no pot contravindre cap de les disposicions anteriors, les disposicions generals, o acords de major rang.
(H) Si desitja indicar que la pràctica signada finalment no es va executar, faça-ho constar en l’últim apartat indicant un SI en el text corresponent en aqueix cas el document anterior quedarà totalment sense efecte.

Has d’emplenar tots els camps, passant de l’un a l’altre utilitzant el tabulador. Si no recordes alguna dada, pots preguntar-lo per mail: .
Dades incompletes, o erronis, poden donar lloc a la no tramitació.

Descarregue el model d’adenda

F11-11-Modelo-de-Adenda-firma-vestudiantes

Pràctiques internes

– Per a un canvi de condicions en una pràctica interna (en departaments, àrees o serveis de la Universitat Miguel Hernández), enviar mail a:

PROTECCIÓ DE DADES:

Els signants ACCEPTEN i donen el seu consentiment exprés al fet que en compliment del que es disposa en el REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, les dades personals continguts en aquesta instància, així com en la documentació que s’adjunta per a participar en la present convocatòria siguen tractats per l’OBSERVATORI OCUPACIONAL d’aquesta Universitat, amb l’única finalitat de tramitar, gestionar i resoldre la sol·licitud de participació conforme al procediment establit en aquesta. D’acord amb el que es preveu en la citada normativa, pot exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades, dirigint un escrit a: Universitat Miguel Hernández d’Elx, Servei Jurídic, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades, Edifici Rectorat i Consell Social, Av. de la Universitat S/N, 03202, Elx-Alacant. Així mateix, té dret a recaptar la tutela de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seua pàgina web www.agpd.es.

[Facebook] [Google] [Twitter]