Certificat de delictes sexuals

Subjecció:

Amb l’entrada en vigor de la a Llei Orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de voluntariat estableixen l’obligació que s’aportin certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades en el seu informe 0401/2015 interpreta que per considerar “treball habitual amb menors”, cal que el lloc de treball impliqui per la seva pròpia naturalesa i essència, un contacte habitual amb menors, sent els menors els destinataris principals del servei prestat. No sent necessari presentar el certificat en aquelles professions que, tenint un contacte habitual amb el públic en general, entre els quals poden trobar-se menors d’edat, no estiguin per la seva naturalesa exclusivament destinats a un públic menor d’edat.

El criteri predominant és que els estudiants en pràctiques també estan obligats a això.

Sol·licitud

Per obtenir-lo per aquest mitjà, cal disposar d’un certificat electrònic i accedir a la seu electrònica del Ministeri de Justícia. La seu electrònica del Ministeri de Justícia permet qualsevol certificat electrònic de la plataforma @firma, el DNI-e i Cl @ veu PIN. L’obtenció d’un d’aquests sistemes d’identificació electrònica li permet aconseguir els certificats de delictes de naturalesa sexual de forma ràpida i senzilla, així com la realització d’altres tràmits amb l’Administració.

A la UMH es pot obtenir el certificat electrònic en els CEGECA i l’oficina del Registre General. El procediment detallat de sol·licitud està en aquest enllaç: https://registro.umh.es/presentacion/certificados-digitales/

Estrangers

Si el sol·licitant no és espanyol, a més del certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals per poder “treballar habitualment” amb menors d’aportar un certificat del seu país de nacionalitat en el qual s’informi de la manca de delictes de caràcter sexual.

Enllaços:

Ministeri de Justícia: Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual (Informació)
Ministeri de Justícia: Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual (Sol·licitud)
Emissió de certificats digitals en la UMH (requisit per poder obtenir el Certificat de Delictes de Natura Sexual a través de la seu electrònica del Ministeri)

[Facebook] [Google] [Twitter]